DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

OPERAČNÉ STREDISKO (G4S Technology Solutions (SK), s. r. o.)

(pre prípad Odcudzenia 24 hodín/365 dní)

v SR: 02 54 793 174, 02 59 425 174

alebo zo zahraničia: +421 2 54 793 174, +421 2 59 425 174

 

STREDISKO ASISTENČNÝCH SLUŽIEB (Autoklub Slovakia Assistance s.r.o.)

(pre prípad asistencie/havárie 24 hodín/365 dní)

v SR: 0800 11 9455

alebo zo zahraničia: +421 2 49 205 951

 

CENTRUM STAROSTLIVOSTI O ZÁKAZNÍKA (SETECH Telematics, s.r.o.)

Od 8:00 do 16:00, od pondelka do piatku

v SR:02 45 644 545 alebo zo zahraničia: +421 2 45 644 545

Pre telefonický kontakt si, prosím, pripravte číslo Zmluvy o telematických službách.

ČO ROBIŤ

V PRÍPADE ODCUDZENIA

Užívateľ musí zavolať Operačné stredisko, požiadať, aby sa pokúsilo sledovať a lokalizovať Vozidlo. Musí postupovať podľa inštrukcií operátora.

 

V PRÍPADE HAVÁRIE

Systém automaticky vyšle poplachový signál do Strediska asistenčných služieb, ktoré priamo kontaktuje Užívateľ za účelom poskytnutia pomoci na ceste.

 

V PRÍPADE SERVISU VOZIDLA

Aby sa počas údržby alebo opravy Vozidla nespúšťali falošné poplachy, Užívateľ musí zavolať do Operačného strediska, aby nastavilo systém do SERVISNÉHO REŽIMU. Po skončení údržby alebo opravy sa musí Objednávateľ opäť spojiť s Operačným strediskom a požiadať o opätovnú aktiváciu systému, ak Telematická jednotka neobsahuje funkciu automatickej opätovnej aktivácie systému po prekročení rýchlosti 25 km/hod (model TPA3 a vyššie/ model RC110 a vyššie). Upozorňujeme, že počas servisného režimu nie je Telematické jednotka v činnosti a preto nie je možné počas tejto doby poskytovať Telematické služby.

 

V PRÍPADE PREPRAVY VOZIDLA (odťah vozidla, preprava trajektom a pod.)

Aby sa počas prepravy Vozidla nespúšťali falošné poplachy, Užívateľ musí zavolať do Operačného strediska, aby nastavilo systém do REŽIMU PREPRAVY. Po skončení prepravy sa musí Objednávateľ opäť spojiť s Operačným strediskom a požiadať o opätovnú aktiváciu systému.

 

V PRÍPADE ŽE VOZIDLO NEŠTARTUJE
Pokiaľ neviete naštartovať auto, predtým, než zavoláte asistenčnú službu alebo servis, skontrolujte, či nemáte zmeškaný hovor z bratislavskej pevnej linky, predvoľba 02 spoločnosti G4S Technology Solutions (SK) s.r.o. a kontaktujte ich operačný pult, kde si overíte, či vám nebolo auto zablokované. Ak vozidlo bolo blokované, požiadate operátora o odblokovanie. Pokiaľ máte zaevidované heslo pre komunikáciu s operačným strediskom G4S Technology Solutions (SK) s.r.o. operátor bude toto heslo od Vás žiadať.

 

V PRÍPADE VÝMENY VOZIDLA

Postúpenie zariadenia do nového vozidla klienta si vyžaduje vopred súhlas Centra starostlivosti o zákazníka a úhradu poplatku za prenos, čiže za demontáž a novú inštaláciu.

 

V AKOMKOĽVEK INOM PRÍPADE

V prípade potreby inej pomoci môže Objednávateľ zavolať do Centra starostlivosti o zákazníkov.

VÝMENA BATÉRIÍ V AUTORIZAČNÝCH KARTÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ovládači sa nachádza 1 ks batérie, typ CR2032 (orientácia batérie – plusová strana smerom hore).

 

Po akejkoľvek manipulácii s batériou alebo po výmene batérie v ovládači treba vykonať nasledovné: V blízkosti vozidla podržte stlačené okrúhle tlačidlo v strede ovládača pokiaľ neblikne LED na ovládači (cca 4 sekundy).

 

 

 

 

 

 

Rozobratie ovládača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ovládači sa nachádza 1 ks batérie, typ CR2032 (orientácia batérie – plusová strana smerom hore).

 

Vyberte batériu von z ovládača a stlačte tlačidlo v strede 4krát po sebe. - vložte batériu do ovládača, stlačte a podržte tlačidlo stlačené 12 sekúnd (po 6 sekundách malá červená LED vedľa tlačidla blikne). - po 12sekundách LED svieti trvale, uvoľnite stisk tlačidla, LED sa rýchlo rozbliká a počkajte kým dobliká (cca 3-4sekundy). - pokiaľ nie ste pri vozidle prejdite k nemu a stlačte tlačidlo 4krát po sebe.

Ovládač je prihlásený. Znakom toho je, že LED na ovládači každé 3 sekundy  blikne.

 

Rozobratie ovládača

VIDEONÁVODY

História jázd

Mapy

Stiahnutie dát

© SETECH Telematics s.r.o. All Rights Reserved.